Üyelik Koşulları

Bireysel Üyelik (Gerçek Kişi)

 • Türkiye genelinde herhangi bir Yangınla Mücadele kurumları bünyesinde çalışmakta olup reşit olmuş veya kılınmış olan medeni haklara sahip bulunan her gerçek kişiler derneğe üye olabilirler.
 • Yangınla Mücadele kurumları içinde en az ( 1 ) yıl çalıştıktan sonra emeklilik ya da istifa gibi nedenlerle ayrılanların başvurusu halinde yönetim kurulunun tasvibi ile üye olabilirler.
 • Gönüllü İtfaiyeciler ya da teşkilata çok yararlı hizmet yapmış kişiler dernek üyesi en az 3 kişinin teklifi ve yönetim kurulunca üyeliğine kabul edilebilirler. 

 

Kurumsal Üyelik (Tüzel Kişi)

 • Türkiye genelinde herhangi bir yerinde faaliyet gösteren itfaiyecilik mesleği ile ilişkili Ticari olmayan kurum ve kuruluşlar bir (1) temsilci vermek sureti ile tüzel kişi olarak derneğe üye olabilirler.

 

Nasıl Üye Olunur?

 • Üye için başvurma derneğin o ildeki şube merkezine üyelik talep fişini (Üyelik Başvuru Formu) gönderilmesi ile yapılır. Söz konusu üyelik talep fişinin yönetim kurulunca onanmasından itibaren üyelik başlar ve Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla genel merkeze bildirilir. Üyelik başvurma istemleri yönetim kurulunca en geç (30) gün içinde sonuçlandırılır ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Bu konuda dernekler yasası medeni kanun ilgili hükümleri ile sair mevzuat hükümleri saklıdır.
 • Dernek üyeliğinden herhangi bir nedenle ayrılmış olan üyenin yeniden üyelik talebi olursa yönetim kurulu olumlu veya olumsuz karar verir.
 • Süreli ya da süresiz dernek kurucusu ve kurucular kurulu üyesi yönetim ve denetim kurulu üyesi dernek üyesi olmak için ilgili yasalarda öngörülen şart ve evsafa haiz olmak ve yine bu kanunlarla belirtilen kısıtlama ve yasaklara tabi olmamak koşulu ile (a) fıkrası hükmü geçerlidir. 

 

Online Üyelik

Üyelik talebinizi, internet üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz.

 1. Üyelik Talebi Oluştur butonu tıklanarak ekrana gelen Üyelik Başvuru Formu doldurulup üyelik talebi oluşturulur.
 2. E-mail adresinize gelen şifre bilgisi ile sisteme giriş yapılır.
 3. Üyelik Bilgileri kısmından girilmiş olan olan bilgiler kontrol edilip, gerekli diğer bilgier de girilerek kaydedilir.
 4. Üyelik Başvuru Formu' nu yazdır seçeneğinden bilgisayardan çıktısı alınarak tarih ve imza atılır. 
 5. Islak imzalı üyelik başvuru formu, başvuru yapılan şubeye elden/posta ile gönderilir.
 6. Şube üyelik başvurunuzu inceler ve başvuru sonucunu (Kabul/Red) size bildirir.
 7. Başvurunuz onaylandığında tarafınıza bilgilendirme yapılırak sisteme girişiniz açılır.

Üyelik Talebi Oluştur

Üyelikten Ayrılma, Çıkma, Çıkarılma

 • Her üye istediği zaman dernek üyeliğinden çekilebilir. Dernek üyeliğinden çekilmek isteyenlerin bu dileklerini yazılı olarak kayıtlı oldukları dernek şube merkezine bildirmeleri zorunludur. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 • Görevinden çekilme, kadro fazlası ve işe son verme gibi nedenle dolayısıyla işyeri ile ilişkisi kesilme hallerinde üyenin isteği doğrultusunda üyeliği sona erer veya devam eder.
 • İşyerinde emeklilik nedeniyle ayrılan üye üyelikten istifa etmeyip aidatını elden veya banka aracılığıyla ödemeye devam ettiği sürece üyeliği devam eder.
 • Dernek aleyhinde çalışan ve mesleki etik değerlere uygun davranmayan üyeler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartılır.

 

Üyelik Aidatı

 • Derneğe üye olmak isteyen her kişi en az 1 yıllık aidat toplamını (10 TL) giriş teberrusu olarak öder.
 • Üyelik aidatı aylık 1 TL' dir. Yıllık yatırıldığı yakdirde 10 TL olarak alınır.