Üyelik Koşulları

 

ÜYELİK KOŞULLARI

Madde 9- Dernekler kanunun öngördüğü koşullara göre yasal engeli bulunmayan, fiil ehliyetine sahip, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Türkiye’de itfaiye hizmeti veren herhangi bir kurum/kuruluş bünyesinde aktif olarak çalışan, çalışarak emekliliğe ayrılmış/emekli olmuş veya en az 5 (beş) yıl çalışmış her gerçek kişi derneğe üye olma hakkına sahiptir.

 

Tüzel kişiler derneğe üye olamaz.

 

Üyelik ödenti borcu nedeniyle üyelikten çıkarılanlar, geçmiş borçlarını defaten ödemeden yeniden üye olamaz. Defaten öderse üyelik için yeniden başvurabilir.

 

Bir üye, ancak bir şubeye üye olabilir.

 

ÜYELİK TÜRLERİ 

Madde 10- Asıl Üye: Türkiye’de itfaiye hizmeti veren herhangi bir kurum/kuruluş bünyesinde aktif olarak çalışan, çalışarak emekliliğe ayrılmış/emekli olmuş veya en az 5(beş) yıl çalışmış üyedir. Üyenin gerektirdiği her türlü yükümlülüğü üstlenmiş ve üyelik haklarından yararlanan üyedir.

 

Üyenin hakları; gereken koşulları içermek kaydıyla her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmaktır. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler.

 

Üyenin yükümlülükleri ise oluşturulmuş veya oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere ve kurul toplantılarına katılmak, ödentileri zamanında ödemek, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

 

Madde 11- Fahri Üye: Türkiye’de itfaiye hizmeti veren herhangi bir kurum/kuruluş bünyesinde görev yapmayan/yapmamış ama itfaiye teşkilatının/derneğimizin tanıtılmasına, kalkınmasına yararlı hizmetlerde bulunmuş kişilerdir.

 

Fahri üyeler dernek çalışmalarına, genel kurullara katılabilir fakat oy kullanamaz ve organlara seçilmezler. Fahri üyeler üyelik giriş aidatı ödemezler, üyelik aidatı ödemezler.

                                                                                                   

Madde 12- Onursal üye: Derneğin amaçlarının gerçekleşmesi doğrultusunda katkıları bulunan gerçek kişiler, Genel Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul kararıyla onursal üye yapılabilirler.

 

Şubeler onursal üyelik yapamazlar. Şubeler onursal üyelik için önerilerini Şube Genel Kurullarında kararlaştırıp bu öneri kararını, Genel Merkez Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. Genel Merkez Yönetim Kurulu bu öneri kararını Genel Kurulda gündeme alır.

 

Onursal üye, ilgili kurul ve toplantılarına katılıp konuşma yapabilir, oy kullanamaz, organlara seçilemez ve üyelik ödentisi vermez.

 

Üyelik Talebi Oluştur

 

 

ÜYELİK İŞLEMLERİ 

Madde 13- Üyelik Başvuru Formunu dolduran ve bu bilgilerin doğruluğunu taahhüt eden üye adayı, başvurusunu ilgili şubeye verir. Başvuruyu, Şube Sekreteri inceler varsa eksiklikler başvuru sahibi kişiye tamamlattırılır.

 

Eksiksiz haldeki üyelik başvurusu Şube Yönetim Kurulunun ilk toplantısında gündeme alınır.

Şube Yönetim Kurulu, başvuruyu inceler olumlu ya da olumsuz bir karar verir.

 

Şube Yönetim Kurulu, üyelik hakkındaki kararını başvurudan sonra en geç 30 gün içinde verir ve kararı, genel merkeze bildirir.

 

Üyelik başvuru formu şube tarafından genel merkeze gönderilir. Genel merkez tarafından üyeliği şubece kabul edilen üyeye dernek üye kayıt numarası verilir. Üyeliği kabul edilen üye, şube üye kayıt defterine işlenir. Üyelik başvuru formları genel merkezde saklanır.

 

Üyelik başvuru sonucu yazılı, e-mail, telefon, sms vb. iletişim kanalları vasıtası ile başvuru sahibine bildirilir.

 

Üyelik başvurusu reddedilen üye adayı, hakkında verilen şube yönetim kurulu kararına karşı, Şube Genel Kurulunda değerlendirilmek ve karara bağlanmak üzere Şube Yönetim Kuruluna yazılı olarak itirazda bulunabilir. Şube Genel Kurulunun verdiği red kararına karşı da Genel Kurulda değerlendirilmek ve karara bağlanmak üzere Genel Merkez Yönetim Kuruluna yazılı olarak itirazda bulunabilir. Genel Kurul kararı kesindir.

 

Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda Genel Merkez üye alımında bulunmaz. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları da şubelere aktarılır.

 

ÜYELİK ÖDENTİLERİ 

Madde 14- Üyelik Giriş Aidatı: Üyelik başvurusu kabul edilerek derneğe üye olan geçek kişilerden bir defaya mahsus olmak üzere alınan üyelik giriş aidatıdır. Üyelik giriş aidatı 20 TL (Yirmi Türk Lirası)’ dir.

 

Üyelik Aidatı: Dernek üyelerinden aylık olarak alınır. Üyelik aidatı aylık 2 TL (İki Türk Lirası)’ dir.

 

Üyelik giriş aidatı ve üyelik aidatı, üyelik başvurusu kabul edildikten sonra ödenir. Başvuru sonuçlanmadan ödenmez.

 

Üyelik giriş aidatı ve üyelik aidatı, üyesi olunan şubeye ödenir.

 

Üyelik giriş aidatı ve üyelik aidatı miktarlarını artırmaya/azaltmaya Genel Kurul yetkilidir.

 

Üyelerin ödentileriyle ilgili izleme görevi şubelerce yapılır.

 

 

ÜYELİK TALEBİNİZİ ONLİNE OLARAK YAPABİLİRSİNİZ...

 

Üyelik talebinizi, internet üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz.

  1. Üyelik Talebi Oluştur butonu tıklanarak ekrana gelen Üyelik Başvuru Formu doldurulup üyelik talebi oluşturulur.
  2. E-mail adresinize gelen şifre bilgisi ile sisteme giriş yapılır.
  3. Üyelik Bilgileri kısmından girilmiş olan olan bilgiler kontrol edilip, gerekli diğer bilgier de girilerek kaydedilir.
  4. Üyelik Başvuru Formu' nu yazdır seçeneğinden bilgisayardan çıktısı alınarak tarih ve imza atılır. 
  5. Islak imzalı üyelik başvuru formu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğraf, başvuru yapılan şubeye elden/posta ile gönderilir.
  6. Şube üyelik başvurunuzu inceler ve başvuru sonucunu (Kabul/Red) size bildirir.
  7. Başvurunuz onaylandığında tarafınıza bilgilendirme yapılırak sisteme girişiniz açılır.

Üyelik Talebi Oluştur