Tüzüğümüz

 • Derneğin Adı

  Madde 1- Derneğin Adı: “Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneğidir. Kısa adı ‘‘TİB’’ dir.

 • Derneğin Merkezi

  Madde 2- Derneğin Genel Merkezi İSTANBUL’dur.

 • Tanımlar

  Madde 3- Bu Tüzükte geçen;

  Dernek: Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneğini,

  Genel Merkez: Dernek çalışmalarının yönetildiği İstanbul’daki yönetim yerini,

  Şube: Genel Kurul kararıyla kurulan bünyesinde organları bulunan ve Genel Merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren tüzel kişiliği bulunmayan alt birimi,

  Temsilcilik: Genel Kurul kararıyla kurulan bünyesinde organları bulunmayan ve Genel Merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren tüzel kişiliği bulunmayan alt birimi,

  Genel Kurul: Derneğin en üst karar organını,

  Şube Genel Kurulu: Şubenin en üst karar organını,

  Genel Merkez Yönetim Kurulu: Genel Kurulca seçilen, derneğin çalışmalarını yönetip yönlendiren kurulu,

  Şube Yönetim Kurulu: Şube Genel Kurulu tarafından seçilen şubenin çalışmalarını yönetip yönlendiren kurulu,

  Genel Başkan: Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanını,

  Şube Başkanı: Şube Yönetim Kurulu Başkanını,

  Genel Başkan Yardımcısı: Genel Başkanın yapacağı görev dağılımına göre sorumlu, Genel Başkanın yokluğunda derneği temsil eden Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesini,

  Şube Başkan Yardımcısı: Şube Başkanın yapacağı görev dağılımına göre sorumlu, Şube Başkanın yokluğunda şubeyi temsil eden Şube Yönetim Kurulu üyesini,

  Genel Sekreter: Derneğin idari işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesini,

  Şube Sekreteri: Şubenin idari işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu Şube Yönetim Kurulu üyesini,

  Genel Sayman: Derneğin mali işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesini,

  Şube Saymanı: Şubenin mali işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu Şube Yönetim Kurulu üyesini,

  Genel Merkez Denetim Kurulu: Genel Kurul tarafından seçilen, Genel Merkezin ve gerektiğinde şubelerin her türlü denetimini yapmakla görevli kurulu,

  Şube Denetim Kurulu: Şube Genel Kurulu tarafından seçilen, şubenin denetimini yapmakla görevli kurulu,

  Genel Kurul Delegesi: Genel Kurulda oy hakkına sahip olan üyeyi,

  Üyelik Başvuru Formu: Derneğe üye olmak isteyen kişilerin doldurduğu formu,

  Dernek Üye Kayıt Numarası: Şubece üyeliği kabul edilen üyelere, başvuru sırasına göre genel merkez tarafından verilen üye numarasını,

  Üyelik Ödentisi: Üyelik giriş aidatı, üyelik aidatını,

  İfade eder.

 • Derneğin Faaliyet Alanı

  Madde 4- Dernek, itfai alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

 • Derneğin Amacı

  Madde 5- Dernek;

  • İtfai faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapmak, çalışma yapan itfaiye personeli, kişi, kurum ve kuruluşlara destek vermek,
  • Mesleki alanda gelişmelerinin sağlanmasına ve mesleki standartların oluşumuna/gelişimine katkıda bulunmak,
  • İtfaiyecilik ve itfaiyecinin itibarı ve tanınabilirliğinin artmasına katkıda bulunmak,
  • Üyeler arasında birlik, beraberlik, sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak,
  • Personel, araç, istasyon, ekipman, sistem gibi vb. konular üzerinde inceleme ve araştırmalar yapmak ve sonuçlarını paylaşmak,

  amacı ile kurulmuştur.

 • Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

  Madde 6- Dernek, amacına ulaşmak için:

   

  1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli araştırmalar yapar ve sonuçlarını paylaşmak,
  2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, bu çalışmalarını kurum, kuruluş, uzman kişiler, basın yayın kuruluşları (yazılı ve görsel), bilim ve eğitim kurumları ve uygun olan kişi ve kuruluşlarla ilişki kurarak gerçekleştirmek,
  3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
  4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
  5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
  6. Giderleri karşılamak amacıyla sergi, spor, kültür, sanat ve eğlence etkinlikleri, eğitimler, toplantılar, iç ve dış geziler, yemek, kermes ve panayırlar düzenlemek, tesisler açıp işletmek,
  7. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
  8. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
  9. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
  10. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
  11. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
  12. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
  13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
  14. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
  15. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
  16. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
  17. Bütçe imkanları ölçüsünde itfaiye hizmeti sırasında mağduriyet yaşan, mağdur olan ihtiyaç sahibi üyelerine veya üye yakınlarına yardımda bulunmak,
  18. Yurt içi ya da yurt dışında teknik gelişmeleri incelemek ve araştırma yapmak için çalışma yapacaklara burs vermek.
  19. Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,

  gibi faaliyetlerde bulunabilir.

 • Şube Kuruluşu, Temsilcilik Açma

  Madde 7- Dernek, gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında Genel Kurul kararı ile şube açabilir.

  Yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

  Yurt dışında Şube açılması durumunda, Genel Kurul kararından sonra, Dernek Şubesinin açılacağı ülke adresiyle Şube kurucularının adlarının Ankara Valiliği’ne bildirilmesi gerekir.

  Şubeler, Genel Kurulun olurunu almadan bir üst kuruluşa (federasyon ya da konfederasyona) üye olamazlar.

   

  Madde 8- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yurt içinde Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yurt dışında ise Genel Kurul kararıyla temsilcilikler açabilir, temsilciler atayabilir.

  Temsilciliğin adresi, temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda ve şube genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

 • Üyelik Koşulları

  Madde 9- Dernekler kanunun öngördüğü koşullara göre yasal engeli bulunmayan, fiil ehliyetine sahip, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Türkiye’de itfaiye hizmeti veren herhangi bir kurum/kuruluş bünyesinde aktif olarak çalışan, çalışarak emekliliğe ayrılmış/emekli olmuş veya en az 5 (beş) yıl çalışmış her gerçek kişi derneğe üye olma hakkına sahiptir.

  Tüzel kişiler derneğe üye olamaz.

  Üyelik ödenti borcu nedeniyle üyelikten çıkarılanlar, geçmiş borçlarını defaten ödemeden yeniden üye olamaz. Defaten öderse üyelik için yeniden başvurabilir.

  Bir üye, ancak bir şubeye üye olabilir.

 • Üyelik Türleri

  Madde 10- Asıl Üye: Türkiye’de itfaiye hizmeti veren herhangi bir kurum/kuruluş bünyesinde aktif olarak çalışan, çalışarak emekliliğe ayrılmış/emekli olmuş veya en az 5(beş) yıl çalışmış üyedir. Üyenin gerektirdiği her türlü yükümlülüğü üstlenmiş ve üyelik haklarından yararlanan üyedir.

  Üyenin hakları; gereken koşulları içermek kaydıyla her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmaktır. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler.

  Üyenin yükümlülükleri ise oluşturulmuş veya oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere ve kurul toplantılarına katılmak, ödentileri zamanında ödemek, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

   

  Madde 11- Fahri Üye: Türkiye’de itfaiye hizmeti veren herhangi bir kurum/kuruluş bünyesinde görev yapmayan/yapmamış ama itfaiye teşkilatının/derneğimizin tanıtılmasına, kalkınmasına yararlı hizmetlerde bulunmuş kişilerdir.

   

  Fahri üyeler dernek çalışmalarına, genel kurullara katılabilir fakat oy kullanamaz ve organlara seçilmezler. Fahri üyeler üyelik giriş aidatı ödemezler, üyelik aidatı ödemezler.

                                                                                                     

  Madde 12- Onursal üye: Derneğin amaçlarının gerçekleşmesi doğrultusunda katkıları bulunan gerçek kişiler, Genel Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul kararıyla onursal üye yapılabilirler.

   

  Şubeler onursal üyelik yapamazlar. Şubeler onursal üyelik için önerilerini Şube Genel Kurullarında kararlaştırıp bu öneri kararını, Genel Merkez Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. Genel Merkez Yönetim Kurulu bu öneri kararını Genel Kurulda gündeme alır.

   

  Onursal üye, ilgili kurul ve toplantılarına katılıp konuşma yapabilir, oy kullanamaz, organlara seçilemez ve üyelik ödentisi vermez.

 • Üyelik İşlemleri

  Madde 13- Üyelik Başvuru Formunu dolduran ve bu bilgilerin doğruluğunu taahhüt eden üye adayı, başvurusunu ilgili şubeye verir. Başvuruyu, Şube Sekreteri inceler varsa eksiklikler başvuru sahibi kişiye tamamlattırılır.

   

  Eksiksiz haldeki üyelik başvurusu Şube Yönetim Kurulunun ilk toplantısında gündeme alınır.

  Şube Yönetim Kurulu, başvuruyu inceler olumlu ya da olumsuz bir karar verir.

   

  Şube Yönetim Kurulu, üyelik hakkındaki kararını başvurudan sonra en geç 30 gün içinde verir ve kararı, genel merkeze bildirir.

   

  Üyelik başvuru formu şube tarafından genel merkeze gönderilir. Genel merkez tarafından üyeliği şubece kabul edilen üyeye dernek üye kayıt numarası verilir. Üyeliği kabul edilen üye, şube üye kayıt defterine işlenir. Üyelik başvuru formları genel merkezde saklanır.

   

  Üyelik başvuru sonucu yazılı, e-mail, telefon, sms vb. iletişim kanalları vasıtası ile başvuru sahibine bildirilir.

   

  Üyelik başvurusu reddedilen üye adayı, hakkında verilen şube yönetim kurulu kararına karşı, Şube Genel Kurulunda değerlendirilmek ve karara bağlanmak üzere Şube Yönetim Kuruluna yazılı olarak itirazda bulunabilir. Şube Genel Kurulunun verdiği red kararına karşı da Genel Kurulda değerlendirilmek ve karara bağlanmak üzere Genel Merkez Yönetim Kuruluna yazılı olarak itirazda bulunabilir. Genel Kurul kararı kesindir.

   

  Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda Genel Merkez üye alımında bulunmaz. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları da şubelere aktarılır.

 • Üyelik Ödentileri

  Madde 14- Üyelik Giriş Aidatı: Üyelik başvurusu kabul edilerek derneğe üye olan geçek kişilerden bir defaya mahsus olmak üzere alınan üyelik giriş aidatıdır. Üyelik giriş aidatı 20 TL (Yirmi Türk Lirası)’ dir.

   

  Üyelik Aidatı: Dernek üyelerinden aylık olarak alınır. Üyelik aidatı aylık 2 TL (İki Türk Lirası)’ dir.

   

  Üyelik giriş aidatı ve üyelik aidatı, üyelik başvurusu kabul edildikten sonra ödenir. Başvuru sonuçlanmadan ödenmez.

   

  Üyelik giriş aidatı ve üyelik aidatı, üyesi olunan şubeye ödenir.

   

  Üyelik giriş aidatı ve üyelik aidatı miktarlarını artırmaya/azaltmaya Genel Kurul yetkilidir.

   

  Üyelerin ödentileriyle ilgili izleme görevi şubelerce yapılır.

 • Üyeliğin Düşmesi, Üyelikten Çıkma ve Üyelikten Çıkarılma

  Madde 15- Üyelik için kanunda veya dernek tüzüğünde aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Bu durum genel merkeze bildirilerek üyenin kaydı silinir.

  Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi ilgili yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Bu durum genel merkeze bildirilerek üyenin kaydı silinir.

  Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

  1. Derneğin amacına, bu amacı gerçekleştirmek için yapılacak çalışmalara ve dernek kararlarına aykırı çalışmalarıyla üyelikle bağdaşmayan davranış ve eylemlerde bulunmak,
  2. Tüzüğe aykırı tutumlarıyla dernek üyeliğinde kalması sakıncalı görülenler,
  3. Dernek çalışmalarını aksatmak, derneğe, üyelerine, organlarında çalışanlara ve görevlilerine karşı söz, yazı ve eylemlerle olumsuz çabalarda bulunmak, genel ahlâk kurallarını çiğnemek,
  4. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
  5. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
  6. Üyelik ödenti yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmemek, şeklinde olup yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile dernek üyesi, üyelikten çıkarılabilir. Bu durum üyeye ve genel merkeze bildirilir.

   

  Dernekten üyeliği düşen, üyelikten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Üyeliğin düşmesi, üyelikten çıkma ve üyelikten çıkarılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 • Üyelikten Çıkarılmaya İtiraz

  Madde 16- Üyelikten çıkarılan üye, kendisine bildirilen üyelikten çıkarılma karara karşı, bildirim tarihinden başlamak üzere 7 gün içinde Şube Genel Kurulunda değerlendirilmek ve karara bağlanmak üzere Şube Yönetim Kuruluna yazılı olarak itirazda bulunabilir. İtiraz ilk Şube Genel Kurulunda görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

   

  Şube Genel Kurul kararına direnmesi durumunda, şube genel kurul kararı tarihinden başlamak üzere 7 gün içinde, Şube Genel Kurulunun verdiği üyelikten çıkarılma kararına karşı Genel Kurulunda değerlendirilmek ve karara bağlanmak üzere Genel Merkez Yönetim Kuruluna yazılı olarak itirazda bulunabilir.

   

  İtiraz ilk Genel Kurulda görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Genel kurul kararı kesindir.

   

  Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda reddedilmesi halinde Üyenin üyelik kaydı silinir.

 • Yeniden Üyelik

  Madde 17- Dernek üyeliği düşenler, üyelikten çıkanlar üyelik şartlarını sağlamaları halinde, yeniden üyeliğe başvurabilirler.

   

  Üyelik ödenti borcu nedeniyle üyelikten çıkarılanlar, geçmiş borçlarını defaten ödemeden yeniden üye olamaz. Defaten öderse üyelik için yeniden başvurabilir.

   

  Dernek üyeliğinden (üyelik ödenti borcu nedeni ile üyelikten çıkarılanlar hariç) çıkartılmasına karar verilenler derneğe yeniden üye olamaz. 

 • Şubeler Arası Üyelik Nakli

  Madde 18- Üyenin, üyesi bulunduğu şubeden ayrılarak derneğin başka bir şubesine nakil olma hakkı vardır. Şube değiştirme istemi, Şube Yönetim Kurulu kararı ile olur ve Genel Merkeze ve nakil olduğu şubesine bilgi verilmek suretiyle yürürlüğe girer.

 • Dernek Organları

  Madde 19- Derneğin genel merkez ve şube organları aşağıda belirtilmiştir.

          

  Genel Merkez Organları

   

  1. a) Genel Kurul
  2. b) Genel Merkez Yönetim Kurulu
  3. c) Genel Merkez Denetim Kurulu

   

  Şube Organları

   

  1. a) Şube Genel Kurulu,
  2. b) Şube Yönetim Kurulu
  3. c) Şube Denetim Kurulu
 • Dernek Organlarının Seçimi

  Madde 20- Genel Merkez Organları, Şube Organları ve Delegeler için yapılacak seçimlerde aşağıdaki hükümler uygulanır;

   

  1. a) Adayların tanıtılması hakkı:

   

  Seçimlerin demokratik ve yarışçı bir ortamda geçmesini sağlamak için adaylar başvurularını Genel Kurul tarihinden (ilk toplantı tarihinden) en az on beş (15) gün önce seçimin yapılacağı Genel Merkez Yönetim Kurulu’ na veya Şube Yönetim Kurulu’ na iletmeleri ve ekinde adayların kısa tanıtıcı bilgilerini vermeleri halinde, bu bilgiler derneğin internet sayfasında duyurulur.

   

  İmkan dahilinde dernek üyelerine bu bilgiler e-posta, sms gibi vb. iletişim kanalları ile gönderilip haberdar olmaları sağlanır.

  Listelerin ya da bireysel adaylıkların daha geç açıklanması aday olunmasına engel değildir. Ancak ilgili yönetim kurulunun bu adayları internet sayfasında ilan etmesi, e- posta, sms ile duyurması mümkün olmayabilir.

   

  1. b) Genel Kurulda adaylık:

   

  Genel Kurulda aday olabilmek için Genel Kurul delegelerinin en az %20 sinin imzalı teklifi gereklidir. Genel Kurulda aday olabilmek için üyelik ödenti borcu olmaması gerekir.

   

  Derneğin bütün üyeleri Genel Kurulda oy kullanma hakkı olmasa bile aday olabilir.  Genel Kurulda oy hakkı olmadan aday olan üye, Genel Kurula katılarak konuşma yapabilir, ancak oy kullanamaz.

   

  Şube Yönetim Kurulu asıl üyeleri, Şube Denetim Kurulu asıl üyeleri ile Şube Delegeleri; Genel Merkez Yönetim Kurulu asıl üyeliğine, Genel Merkez Denetim Kurulu asıl üyeliğine aday olabilir. Genel Kurul tarafından bu görevlere seçilmeleri halinde, Genel Kurul tarihi itibariyle şubedeki görevlerinden istifa etmiş sayılırlar.

   

  1. c) Organların seçiminde gözetilecek yöntem ve esaslar:

   

  Dernek Organları için yapılacak seçimlerde, Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu aksine bir karar vermezse seçimler blok liste ile yapılır.

   

  1. Blok Liste:

   

  Blok liste ile yapılacak seçimlerde, kullanılacak oy pusulası, her bir organın (yönetim kurulu veya denetim kurulu) asıl ve yedek üyelerini içerecek şekilde hazırlanır. Bu oy pusulasında her bir organ için seçilmesi gereken üye sayısı kadar asıl üye adayı ile seçilmesi gereken üye sayısı kadar yedek üye adayı yer alır.

   

  Organlara aday olacak üyeler blok listelerini hazırlayarak divan başkanlığına sunarlar.

   

  Blok listeler dışında asıl veya yedek üye adayı olarak bireysel başvuruda bulunulamaz.

   

  Divan Başkanlığınca kesinleştirilen listeler Genel Kurul salonunda görünür bir yere asılır.

   

  Kesinleşmiş blok listeler, Divan Başkanlığınca oy pusulası haline dönüştürülür. Her aday bir listede yer alabilir. Birden fazla listede yer alınmaz. En fazla oyu olan liste kazanmış olur.

   

  1. Çarşaf Liste:

   

  Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılacak oylama sonucunda çarşaf  (tek ve ortak) oy pusulası yöntemiyle seçimlerin yapılmasına karar verilebilir.

  Yönetim ve Denetim Kurulu için listeler hazırlanır. Her üye sadece bir organa başvurabilir.

  Adayların isimleri, Divan Başkanlığınca alfabe esasına göre sıralanır ve liste olarak bastırılır.

   

  Bu listeler, Divan Başkanlığınca oy pusulasına dönüştürülür.

   

  Oylama, oy pusulalarındaki aday isimlerinin yanına işaret konarak yapılır. Oy pusulasında, seçilecek asıl ve yedek üye sayısı kadar adayın işaretlenmesi suretiyle oy kullanılır. Fazla işaretlenmiş veya seçilecek organın asıl ve yedek üye sayısının toplamının yarısından az işaretlenmiş olan oy pusuları geçersizdir.

   

  Çarşaf liste yöntemine göre seçim yapılırsa, adayların aldıkları oy sırasına göre, genel sıralama yapılarak, asıl ve yedek üyeler belirlenir. En çok oy alanlar asıl, ondan sonra gelenler yedek üye seçilmiş olur. Eşit oy alanlar arasında kurayla isim belirlenir ve sıra saptanır.

 • Genel Kurulunun Oluşumu

  Madde 21- Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organıdır.

   

  Genel Kurul;

  1. Derneğin Şubesi yoksa derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
  2. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar Genel Merkez ve Şubelerinde kayıtlı üyelerden oluşur.
  3. Şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise Genel Merkez Yönetim Kurulu asıl üyeleri, Genel Merkez Denetim kurulu asıl üyeleri, Şube Başkanları ve Şube Genel Kurullarında seçilen genel kurul delegelerinden oluşur.
 • Genel Kurul Toplanma Zamanı

  Madde 22- Genel Kurul, 2 (iki) yılda bir, Mart ayı içerisinde, belirlenen gündemi görüşmek üzere Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

   

  Genel Kurul toplantıya Genel Merkez Yönetim Kurulunca çağrılır. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; Genel Merkez Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 • Genel Kurul Çağrı Usulü

  Madde 23- Genel Merkez Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

   

  Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler; Ulusal, yerel bir gazete veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi belirlenerek toplantıya çağrılır.

   

  Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

  Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, aynı esaslara göre yeniden çağrılır.

  Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 • Genel Kurul Toplantı Usulü

  Madde 24- Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır.

   

  Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Genel Merkez Yönetim ve Genel Merkez Denetim Kurulu asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.

   

  Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri veya Genel Merkez Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

   

  Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Genel Merkez Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

   

  Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve bir yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur.

   

  Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

   

  Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

   

  Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

   

  Genel kurulda her üye kendisini temsil eder. Kimse vekâlet ile temsil edilemez. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

   

  Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

   

  Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı, başkan vekili ve yazman tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir.

   

  Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 • Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usulleri

  Madde 25- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  Divan Heyeti Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

  Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, Divan Başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

  Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

   

  Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.

 • Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

  Madde 26- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

  1. Dernek organlarının seçilmesi,
  2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
  3. Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
  4. Genel Merkez Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
  5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
  6. Üyelik başvurusunun reddi ve üyelikten çıkarılma hakkında verilen Şube Genel Kurul kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
  7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
  8. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
  9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
  10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
  11. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
  12. Derneğin temsilciliklerinin açılmasının kararlaştırılması
  13. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
  14. Derneğin vakıf kurması,
  15. Derneğin fesih edilmesi,
  16. Derneğin şube veya temsilciliklerinin fesih edilmesi,
  17. Onursal Üyelik taleplerinin karara bağlanması
  18. Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun önerilerinin incelenip karara bağlanması,
  19. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
  20. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 • Olağanüstü Genel Kurul

  Madde 27- Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenmesinin mümkün olmadığı ya da bir an önce görüşülmesinde yarar görülen önemli ve zorunlu konularda;

   

  • Genel Kurul delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine,
  • Genel Merkez Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda 2/3 çoğunluğu ile alacağı kararıyla,
  • Genel Merkez Denetim Kurulunun dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oybirliği kararıyla,

   

  Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından otuz gün içinde toplantıya çağrılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, olağan genel kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır. Sadece toplantıya neden olan konuların üzerinde görüşülüp karar alınır.

 • Genel Merkez Yönetim Kurulunun Teşkili, Toplanması

  Madde 28- Genel Merkez Yönetim Kurulu 15 (on beş) asıl ve 9 (dokuz)  yedek üyeden oluşur.

   

  Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçilir.

   

  Genel Merkez Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak 1 (bir) Genel Başkan, 12 (on iki) Genel Başkan Yardımcısı, 1 (bir) Genel Sekreter, 1 (bir) Genel Sayman’ ı belirler.

   

  Genel Merkez Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantısı, ülkemizin herhangi bir il veya ilçesinde yapılabilir.

   

  Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik durumunda başkanın oyu çift sayılır.

   

  Genel Merkez Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yerine yedeklerden ilk sırada bulunan Yedek Üye geçer.

   

  Ard arda mazeretsiz olarak üç kez Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin, genel merkez yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden düşer. Yerine yedeklerden ilk sırada bulunan Yedek Üye geçer.

 • Genel Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

  Madde 29- Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

   

  1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
  2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
  3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
  4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
  5. Genel kurulun verdiği yetki ile şube, temsilcilik açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
  6. Derneğin temsilcilik, şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
  7. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
  8. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
  9. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan faaliyet raporunu düzenlemek, üyelere ve toplandığında genel kurula sunmak,
  10. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
  11. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
  12. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
  13. Üyelik başvurusunun reddi ve üyelikten çıkarılma kararlarına karşı yapılan yazılı itirazları Genel Kurulunun gündemine almak,
 • Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

  Madde 30- Genel merkez yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri aşağıda tanımlamıştır:

   

   

  Genel Başkan

   

  • Derneği, resmi ve özel tüm kurum ve kuruluşlarda, yargı organları önünde Yönetim Kurulu adına temsil eder.
  • Genel Başkan, mali konularda Genel Sayman ile birlikte müşterek imza yetkisine sahiptir.
  • Derneğin önde gelen yetkilisi, görevlisi ve sorumlusudur.
  • Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır, toplantıya başkanlık eder.
  • Derneği tüzük, genel kurul, yönetim kurulu kararları gereğince yönetir. Genel kurul, yönetim kurulunun kararlarını uygular.
  • Genel Kurul açış konuşmasını yapar.
  • Dernekte çalışanları yönetir, gözetir ve denetler.
  • Derneğin faaliyet ve çalışmalarını yönlendirir, düzenler ve denetler.
  • Mevzuatların ve Dernek tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır.

   

   

  Genel Başkan Yardımcısı

   

  • Genel Başkana karşı sorumludur.
  • Genel Başkanın isteği üzerine veya onun yokluğunda yetkilerini kullanıp görevlerini yapar.
  • Başkana çalışmalarında yardımcı olur.
  • Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Genel Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapar.

   

   

  Genel Sekreter

   

  • Genel Başkana karşı sorumludur.
  • Derneğin idari işlerini yönetir, gerekli defterlerini tutar.
  • Alınan kararları ilgili yerlere iletilmesini sağlar.
  • Yönetim Kurulunun toplantı gündemini hazırlar ve toplanmalarını sağlar.
  • Dernek teşkilatında bulunan birimlerin ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge usul ve esaslar dâhilinde verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar.
  • Dernek içi ve dernek dışı yazışmaları yürütür.
  • Birimler arasında koordinasyonu sağlar, işbirliğini temin eder, verimli ve düzenli bir çalışma ortamı sağlar.
  • Protokol, ziyaret, tören gibi vb. işlerde destek hizmetlerinin yerine getirilmesi ve düzenlemesini sağlar.
  • Üyelik işlemlerini yürütür.
  • Derneğin matbu evraklarının temini, basımı ve ilgili makamlara onayını yaptırır.
  • Dernek evraklarının ve tutulması gereken belgelerin arşivlemesini yapar.
  • Dernek çalışma ve yazışmalarını yürütür. Görevliler arasında işbölümü ve işbirliği sağlar, işlemlerin düzeninden sorumludur.
  • Yönetim Kurulu kararlarını yürütür.
  • Üyeler arasındaki ilişkilerin gelişmesini sağlar.
  • Resmi ve özel kurumlarla ve basınla ilişkileri sağlar.
  • Yönetim Kurulunca kabul edilen anlaşmaları uygular.
  • Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Genel Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapar.

   

  Genel Sayman

   

  • Genel Başkana karşı sorumludur.
  • Derneğin mali işlerini yürütür, gerekli defterleri tutar, bilançoyu gelir ve gider hesabını, bütçe tasarısını hazırlar.
  • Derneğin gelir ve gider işlerinden, bütçenin uygulanmasından sorumlusudur.
  • Genel Sayman, mali konularda Genel Başkan ile birlikte müşterek imza yetkisine sahiptir.
  • Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Genel Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapar.
 • Genel Merkez Denetim Kurulunun Teşkili

  Madde 31- Genel Merkez Denetim kurulu, 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.

   

  Genel Merkez Denetim Kurulu, Genel Kurulca seçilir.

   

  Genel Merkez Denetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak 1 (bir) başkan, 2 (iki) asıl üye’ yi belirler.

   

  Genel Merkez Denetim Kurulu, en az 1 (bir) üyenin talebi ile her zaman toplantıya çağrılabilir. En az 2 (iki) üyenin hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik durumunda başkanın oyu çift sayılır.

   

  Denetim Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yerine yedeklerden ilk sırada bulunan Yedek Üye geçer.

   

    

  Ard arda mazeretsiz olarak iki kez Genel Merkez Denetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin, genel merkez yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden düşer. Yerine yedeklerden ilk sırada bulunan Yedek Üye geçer.

 • Genel Merkez Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

  Madde 32- Genel Merkez Denetim Kurulu, Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

   

  Denetim kurulu, gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

 • Şube Genel Kurulunun Oluşumu

  Madde 33- Şube Genel Kurulu, şubenin en yetkili karar organıdır. Şubeye kayıtlı ve üç aydan fazla üyelik ödenti borcu olmayan üyelerden oluşur.

1 2 3